Gallery Title: नव नियुक्त मा. आयुक्तज्यूहरूको शपथ ग्रहण एवम् स्वागत कार्यक्रम