Division no 7

  • खानेपानी मन्त्रालय
  • शहरी विकास मन्त्रालय
  • प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र शहरी विकास मात्र)
  • प्राविधिक परीक्षण
  • प्राविधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन
  • अ.दु.अ.आ. र अन्तर्गतको निर्माण कार्य