S.N. Date Title Download
1

2024/02/14

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को पहिलो र दोस्रो संशोधन मिलाइएको प्रति
 • PDF
 • 2

  2024/02/11

  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
 • PDF
 • 3

  2024/02/09

  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित)
 • PDF
 • 4

  2023/07/12

  नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०
 • PDF
 • 5

  2023/07/12

  वन ऐन, २०४९
 • PDF
 • 6

  2023/07/12

  कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
 • PDF
 • 7

  2023/07/12

  मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
 • PDF
 • 8

  2023/07/12

  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
 • PDF
 • 9

  2023/07/12

  केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
 • PDF
 • 10

  2023/07/12

  कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५
 • PDF