Online
Complaint

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेल बहादुर नेपालीसमेत ५ जनाउपर बिगो रु. १,१४,७६,०००।– कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ती हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७७।०९।१६ गते ।
----------------------------------------------------
काठमाडौ दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौको टेकुमा निर्माण व्यावसायी  ZIEC-Pappu J/V द्वारा निर्माणाधीन पुल सम्झौता बमोजिमको शर्त/मापदण्ड, स्वीकृत डिजाइन तथा स्पेशिफिकेसन बमोजिम निर्माण नगरेकोले आयोजनाले काम रोकी त्रुटी सच्याउन पत्राचार गरे पनि निर्माण व्यावसायीद्वारा निर्देशनको बेवास्ता गरी पुल निर्माण अगाडि बढाएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निम्नानुसारको प्रतिवादीहरुले देहायबमोजिमको विभिन्न कसुरहरु गरेको देखिंदा निज प्रतिवादीहरुउपर देहायबमोजिम सजाय मागदाबी लिइएको छ ।
निम्न:
१. तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेल बहादुर नेपालीले उक्त ठेक्काअन्तर्गतको कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आयोजना इकाइको तर्फबाट निमित्त आयोजना प्रमुख आफूले नै टिप्पणी उठाई ठेक्काको तेश्रो चोटीको लागि म्याद थप सिफारिस गरेको र सोही सिफारिसको आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेवमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको को दफा १७ अनुसार निजबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
२. तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायण बहादुर थापाले ठेक्काको म्याद थप गर्ने सिलसिलामा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको देखिएको र निजले उठाएको टिप्पणीको आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको दफा १७ अनुसार निजबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
३. तत्कालीन लेखापाल गिरी प्रसाद श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्वपूर्ण कारवाहीको शुरु टिप्पणीमा रु.१,७२,१४,०००।- को कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेको देखिएको तर सोही ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेको कारण सोही आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेवमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको को दफा १७ अनुसार निजबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
४. तत्कालीन लेखा अधिकृत श्याम बहादुर खत्रीले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्वपूर्ण कारवाहीको शुरु टिप्पणीमा रु.१,७२,१४,०००।०० को कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेको देखिएको तर सोही ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेको कारण सोही आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेवमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको दफा १७ अनुसार निजबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
५. Zhongding International Engineering Co. Ltd. (ZIEC) को प्रतिनिधि Mr. Zeng Junyan र उक्त ठेक्काको अख्तियारनामा (Power of Attorney) प्राप्त सुमित रौनियारसमेतले ठेक्का म्याद थप माग गर्दा कार्य सम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सोअनुसार नल्याई रु.१,७२,१४,०००।- को कार्यसम्पादन जमानतको मात्र नवीकरण गरी ल्याई सोहीअनुसार म्याद थप गराई रु.१,१४,७६,०००।- कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी लगेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु दुवैलाई रु.१,१४,७६,०००।- बराबरको बिगो तथा विगोबमोजिमको जरिवानासमेत असुलउपर गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिनुपर्ने देखिएकोमा उक्त जे.भी. लिड पार्टनर Mr. Zeng Junyan विदेशी नागरिक भएको देखिएकोले निजको हकमा पछि नेपाल सरहदमा फेला परेमा कानूनबमोजिम थप आरोपपत्र पेश गर्ने गरी हाल ठेक्काको अख्तियारनामा (Power of Attorney) प्राप्त सुमित रौनियार उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम सजाय गरी सोही दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम बिगो रकम असुलउपर गरी जफत हुनसमेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
  
प्रवक्ता
तारानाथ अधिकारी

Download Now
  

Other Press Release

जिल्ला काभ्रेपलान्चोक, पाँचखाल कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिल बहादुर श्रेष्ठसमेत ३ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2021/01/19
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, तनहुँ वितरण केन्द्र, आँबु प्रशाखामा कार्यरत कर्मचारी कृष्ण आले उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2021/01/18
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) चितवनका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सोमनाथ घिमिरेसमेत ३ जना उपर बिगो रु.४,१२,४७४।३७ कायम गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2021/01/13
नापी कार्यालय, ललितपुरमा तत्काल कार्यरत कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसीसमेत १७ जना उपर बिगो रु. रु.२,०२,३३,६७१.८८ कायम गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2021/01/10