मालपोत कार्यालय चावहिलका (हाल निलम्बित) कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतउपर अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा बिगो रु. ८,९८,५८,६१३।–कायम गरी आरोपपत्र दायर ।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।१०।१६ गते ।
---------------------------------------------------

मालपोत कार्यालय चावहिल (हाल निलम्बित) कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरिरहेकोले कारवाही गरी पाउँ भनी आयोगमा दर्ता हुन आएको उजुरी उपरको अनुसन्धानमा निज राजेन्द्र बस्नेत मिति २०४५।०७।१९ गते मालपोत विभाग काठमाडौंमा कार्यालय सहयोगी पदबाट स्थायी नियुक्ति भई सरकारी सेवा शुरु गरेका निजको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश मिति २०४५।०७।१९ देखि आ.व. २०७५।०७६ सम्मको अवधिलाई जाँचअवधि लिएर अनुसन्धान अनुसन्धान तहकिकात गर्दा निजको तलब पारिश्रमिक बचत आय / घरजग्गा बिक्री / सवारीसाधन बिक्री / विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा / आमा टुकुकुमारी बस्नेतको पेन्सन बचत समेत गरी रु. ७४,७३,३७३।- (चौहत्तर लाख त्रिहत्तर हजार तीन सय त्रिहत्तर) वैध आय आर्जन भए गरेको देखिन्छ। 

निज मालपोत कार्यालय चावहिलमा कार्यरत रहँदा नक्कली रसिद काटी नगद असुल गरी राजस्व दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कसुर उपर सम्मानित विशेष अदालतमा मिति २०७५।०९।१५ मा दायर मुद्दा नम्बर CR-०१४० मा प्रतिवादी कायम गरिएका उक्त कसुर उपरको शुरु अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७५।६।२५ मा पक्राउ परेका समयमा निजबाट स्रोत नखुलेको रु. ११¸००¸०००।– समेत बरामद भएको पाइयो भने प्रस्तुत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन विषय उपरको अनुसन्धानको क्रममा संकलित तथ्य प्रमाणहरुबाट निजले आफू तथा आफ्नो परिवारका सदस्यहरु लगायत अन्य भतिजा नाताका व्यक्ति समेतका नाममा दर्ता कायम रहने गरी जग्गा/सवारी साधन/व्यवसाय लगायतका विभिन्न शीर्षकहरुमा खर्च लगानी गरेको पाइयो। 

निज राजेन्द्र बस्नेतले आफू तथा श्रीमती सीता बस्नेतको नाममा दर्ता कायम रहने गरी घर तथा जग्गा खरिदमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत रु. ६,७४,२५,१४५।–¸ आमा टुकु कुमारी बस्नेतको नाममा रहेको जग्गामा निज राजेन्द्र बस्नेतले लगानी गरी बनाएको घर निर्माणमा रु.६२,९०,५४८।-¸ कर्जा एवं सापटी चुक्ता प्रयोजनमा रु. ३९,७६,२९०।-¸ जीवन बीमाका विभिन्न पोलिसीहरुमा प्रिमियम शुल्कमा रु. ५,७०,४९०।–¸ सवारी साधन खरिदमा रु. ३७,३१,०००।-, अंशियार दाजुभाइलाई अंशबापत नगद भुक्तानीमा रु. १५,००,०००।-, पुँजिगत लाभकरमा रु.३,४७,०४०।-, छोरा छोरीको शैक्षिक खर्चमा रु. १७,८६,३२५।-¸ शेयर खरिदमा रु. १८,०००।-, भ्रष्टाचारजन्य कसुर उपरको अनुसन्धानमा पक्राउ पर्दा निजको साथमा फेला परेको स्रोत नखुलेको नगद रु. ११,००,०००।-, श्रीमती सीता बस्नेतको बैंक खाताबाट अन्य व्यक्तिको बैंक खातामा पठाइ Banking Chanel बाट भतिजा कृपा बस्नेतलाई उपलब्ध गराई कृपा बस्नेतको नामबाट लगानी गर्नमा रु. १,००,००,०००।-, र निज राजेन्द्र बस्नेत एवं निजका परिवारका सदस्यहरुको नाममा संचालित विभिन्न बैंक खाताहरुमा जाँचअवधिमा देखिएको अन्तिम मौज्दात रु. ५,८७,१४८।– समेत गरी अनुसन्धानमा लिइएको जाँचअवधिमा सम्पत्ति सिर्जना तथा विभिन्न शीर्षकमा खर्च एवं लगानी गर्नमा निजले रु. ९,७३,३१,९८६।- (नौ करोड त्रिहत्तर लाख एकतीस हजार नौ सय छयासी) खर्च तथा लगानी गरेको देखिँदा निजको वैध आय रु. ७४,७३,३७३।- को तुलनामा रु. ८¸९८¸५८¸६१३।– बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएकोले वैध आयको तुलनामा स्रोत खुल्न नसकेको रु. ८¸९८¸५८¸६१३।– (आठ करोड अन्ठानब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय तेह्र) निजले राष्ट्र सेवक भएपश्चात के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट गैर कानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज राजेन्द्र बस्नेतलाई जम्मा बिगो रू. ८,९८,५८,६१३।-(आठ करोड अन्ठानब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय तेह्र रुपैयाँ) कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६(ग) तथा दफा २९ र दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको साथै निजले स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको एवं गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो रू. ८,९८,५८,६१३।- (आठ करोड अन्ठानब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय तेह्र रुपैयाँ) साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १६ग¸ दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत समेत गरी पाउन निज राजेन्द्र बस्नेत तथा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि निजकी श्रीमती सीता बस्नेत¸ आमा टुकुकुमारी बस्नेत र भतिजा कृपा बस्नेत समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी निज राजेन्द्र बस्नेतको साथमा फेला परेको नगद रु. ११¸००¸०००।– संलग्न राखी आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला

Download
  

Other Press Release

जिल्ला हुम्ला, अदानचुली गाउँपालिकाका उप-प्रमुख सौमति रावल ऐडी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिल प्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ११ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/02/28
राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय लौकही, सुनसरीका तत्कालीन प्रधानाध्यापक धनीलाल यादव, भोली यादव, विरेन्द्र प्रसाद यादव र शिक्षक बालेश्वर यादव उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/02/27
नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णु कुमार न्यौपानेसमेत १७२ जना उपर हालसाविक जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी बिशेष अदालतमा (मुद्दा दर्ता नं. ०८०-CR-०११२) आरोप-पत्र दायर।
2024/02/25
नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत राम देव मण्डल धानुकसमेत १८७ जना उपर स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी बिशेष अदालतमा (मुद्दा दर्ता नं. ०८०-CR-०१११) आरोप-पत्र दायर।
2024/02/25
नापी कार्यालय, ललितपुरका सर्वेक्षक रामविर यादव र मालपोत कार्यालय, ललितपुरका ना.सु. प्रदिप पौडेलसमेत ५ जना उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/02/23
जिल्ला हुम्ला, चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु बहादुर शाही, इन्जिनियर, वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/02/22
जिल्ला मोरङ, सुन्दरहरैचा नगरपालिका बस्ने यादब रिजाल उपर घुस/रिसवत मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/02/21
जिल्ला वन कार्यालय कपिलबस्तुका, तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, दुर्गा बहादुर कार्की, महेन्द्रराज वाग्लेसमेत १९ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/02/20
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. संजय शर्मा, भिम प्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जना र परामर्शदाताहरु तथा निर्माण कम्पनीउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/02/18